Hình ảnh nhà máy và tiêu chuẩn áp dụng

1: Ảnh dây truyền: 

 

2: Ảnh kiểm nghiệm: 

 

3: Kiểm tra xác xuất sản phẩm: 

 

4: Phòng kiểm nghiệm:

 

5: Máy trộn nguyên liệu: 

 

6: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phầm:

 

 

7: Chứng chỉ ISO 22000:2005